רבוע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה")

קוד התנהגות אתית

1.       מבוא

קוד אתי זה קובע עקרונות יסוד ומערכת כללי התנהגות ותרבות עסקית נאותה שעומדים בבסיס קשריה של החברה עם שותפיה ועם כלל הקהילה, וכן ביחסים שבין נושאי המשרה בחברה ועובדיה ובינם לבין עצמם.

מערכת הכללים בקוד האתי אינה מחליפים את חוקי המדינה, אך הנהלת החברה מתייחסת לכללים אלה כחלק מכללי המשמעת בחברה החלים על כל העובדים והדירקטורים והם מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה. אשר על כן, החברה תנקוט צעדים משמעתיים כלפי מי מחברי הדירקטוריון או עובדי החברה אשר יימצאו כמפרים של כללים אלו, לרבות הפסקת עבודתם בחברה.

חשוב לזכור כי מצופה מכל אחד מהעובדים, לרבות נושאי המשרה בחברה, לתת דוגמה אישית לחבריו ביישום הקוד.

כל הוראות מסמך זה המתייחסות לחברה יחולו גם לגבי חברות בנות והחברות הכלולות המהותיות שלה בשינויים המחויבים.

הקוד האתי אינו מהווה מדריך ממצה ומפורט לכל המצבים בהם הינך עשוי להיתקל במסגרת עבודתך בחברה. זאת ועוד, העקרונות והכללים הקבועים בקוד זה גם אינם המקור הבלעדי לכללי ההתנהגות של עובדי החברה. לפיכך, בשמירה וביישום עקרונות הקוד האתי עליך להפעיל שיקול דעת סביר וראוי, ועליך לקרואו וליישמו בד בבד עם הוראות החוק והנהלים הרלוונטיים.

 

2.       שמירה על החוק ומילוי הוראות הדין

החברה ועובדיה מחויבים לשמור על פעילות עסקית חוקית וכן שמירה על החוקים, התקנות, הכללים וההוראות של מדינת ישראל ומדינות אחרות בהן החברה פועלת. יודגש, כי אי ידיעת החוק לא מהווה סיבה או הסבר להפרתו ואינה פוטרת מקיומו. כמו כן, חשוב ונדרש שעובדי החברה יתייעצו עם הממונים עליהם או עם עובד אחר בחברה המתאים לכך, בכל סוגיה רלוונטית שמתעוררת.

 

3.       שמירת רשומות ובקרות פנימיות

שמירת רשומות באופן הגון ומדויק: החברה מצפה מעובדיה לרשום מידע ולדווח עליו בהגינות ובאופן מדויק. בגדר רשומות נכללים, בין היתר, דוחות ומסמכים בקשר עם פעילותה של החברה, אשר נועדו הן לשימוש פנימי של החברה והן למסירה לצדדים שלישיים, לרבות רשויות המדינה.

ניהול של ספרי החברה: יש לנהל את כל הספרים, הדוחות, ההצהרות והרשומות הכספיות של החברה כך שימלאו את דרישות החוק ומערכת הבקרה הפנימית של החברה.

שמירה על רשומות: על העובדים לפעול על פי מדיניות החברה, שתאומץ מעת לעת, ביחס לשמירת רשומות והשמדתן.

העלמת שגיאות: אין להעלים שגיאות שנעשו ולהציגן באופן מטעה. נהפוך הוא, יש לחשוף שגיאות באופן מיידי ומלא ולתקנן לאלתר.

שיתוף פעולה עם בקרות פנימיות: החברה מנהלת ואוכפת מערכת אפקטיבית של בקרות פנימיות כדי לשמור ולהגן על נכסיה וקניינה הרוחני של החברה, וכן על נכסיהם של לקוחות החברה, ספקיה ובלי מניותיה. על עובדי החברה לשתף פעולה ולסייע לפעילות הבקרות האמורות.

כל עסקה לפי עניינה, היקפה ואופייה טעונה אישור ברמת הניהול המתאימה. אין להתחייב בשם החברה לבצע עסקה בענייני החברה, נכסיה או קניינה שלא באמצעות מי שהוסמך לכך בחברה ועל פי נוהלי החברה. על כל אחד מן העובדים ונושאי המשרה שאחראי לרכישה ומכירה של נכסים בשם החברה, ובכלל זה מי שהוסמך להתחייב בשם החברה, להשתמש בסמכות ובאחריות שניתנו בידיו בשיקול דעת סביר ובתבונה ועל פי הדין ונוהלי החברה, ואל לו לחרוג מהסמכויות והכוחות שהוקנו לו.

 

4.       שמירה על סודיות, קניין רוחני וסודות עסקיים ומסחריים של החברה

עובדי החברה מחויבים בשמירת סודיות, הגנה על קניינה הרוחני וסודותיה העסקיים והמסחריים של החברה תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת חשיפתם לאחרים. מידע סודי זה כולל, בין היתר, מסמכים של החברה, פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים, מידע אודות ספקים, לקוחות וגורמים אחרים איתם נמצאת החברה בקשרים כלשהם, תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות וכן כל מידע שבידיעת החברה ואינו בידיעת הציבור, העשוי לסייע במישרין או בעקיפין למתחרים או לפגוע בחברה או בלקוחותיה במידה וייחשף.

הפצה ופרסום של מידע על החברה לציבור ייעשה אך ורק על ידי העובדים שהוסמכו לכך במפורש על ידי החברה.  הנחיה זו חלה על כל עובדי החברה ונושאי המשרה בה, גם לאחר עזיבתם את החברה. פניות מכלי התקשורת יופנו למנכ"ל החברה, ליו"ר הדירקטוריון או לדובר החברה וזאת על מנת שיקבעו מיהו הגורם בחברה שיטפל בעניינים אלה. אך ורק מנכ"ל החברה, יו"ר הדירקטוריון, דובר החברה או מי שהוסמך לכך על ידם רשאים להעביר מידע לכלי התקשורת.

על עובדי החברה ונושאי המשרה בה, להודיע לממונים עליהם ולקבל את אישורם לפני פרסום מידע, נשיאת נאום, מתן ראיון או הופעה ציבורית, שיש בהם עניין ציבורי ואשר עשויים להשפיע על תדמיתה הציבורית של החברה.

 

5.       שמירה על נכסי החברה ושימוש נאות בהם

על עובדי החברה לשמור על נכסי החברה ולהבטיח את השימוש הנאות בהם במסגרת פעילותה העסקית. חל איסור על שימוש בנכסי החברה לצרכים פרטיים לרבות בזבוז, שימוש רשלני וגניבה. נכסי החברה כוללים בין היתר רכבים, ציוד משרדי, ריהוט, מוצרי חשמל ומחשבים, חומרי גלם ומוצרים שהחברה מייצרת ומשווקת. אין להוציא את רכוש החברה ממתקניה, אלא באישור הממונה על עובד החברה לצורכי עבודה ולמען החברה.

 

6.       איסור עסקאות בניירות ערך של החברה תוך שימוש במידע פנים

לשם שמירה על מסחר הוגן, חל איסור על נושאי משרה, לרבות דירקטורים, וכן עובדי החברה לקנות ולמכור ניירות ערך של החברה אשר נסחרים בבורסה, תוך ניצול מידע פנים. כמו כן, חל איסור על מסירת מידע פנים כאמור לגורם אחר.

בידי ציבור המשקיעים ישנו מידע, שנמסר לו בהתאם לחוק על ידי החברה, כגון דיווחים כספיים שנתיים ורבעוניים וכן דיווחים מיידיים המתפרסמים, ככל שישנם אירועים מיוחדים בחברה שיש לדווח עליהם. לעומת זאת, לחלק מעובדי החברה עשוי להיות מידע פנים שטרם פורסם לציבור, לדוגמא תוצאות הכנת הדו"חות הכספיים שטרם הגיע מועד פרסומם אך הנתונים כבר מגובשים וברורים. לכן, במקרים כאלה, חל איסור על עובד להשתמש בנתונים אלו ו/או להעבירם לאחר לצורך קניית או מכירות ניירות הערך של החברה כל עוד לא יפורסמו הנתונים לציבור.

יש להתייחס לכל מידע מהותי, שאינו גלוי לציבור, בנוגע לחברה או לצדדים שלישיים עמם מקיימת החברה קשרים עסקיים, כאל מידע פנים. יודגש כי קניה ומכירה של ניירות ערך כלשהם תוך כדי ניצול מידע פנים מהווה גם עבירה על החוק בידי מבצעה והיא אסורה בהחלט.

 

7.       דיווחים תקופתיים ומיידיים לרשות לניירות ערך

עובדי החברה נדרשים לדווח מיידית על אירועים מהותיים וכן מחויבים לגילוי מלא, מדויק ובזמן ביחס לדיווחים התקופתיים והרבעוניים בדו"חות הכספיים.

דיווחים תקופתיים - באחריות עובדי החברה לפעול בהתאם לנוהלי הגילוי והבקרה הפנימיים על הדיווח הכספי ולהביא לידיעת הממונה עליהם ו/או הממונה על הקוד האתי, כל מידע שברשותם אשר עשוי להשפיע על הגילויים של החברה בדוחותיה הכספיים לרבות (א) ליקויים משמעותיים וחולשות מהותיות בתכנון או בתפעול של בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  שעלול באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדיווח הכספי בהתאם להוראות הדין  או; (ב) כל תרמית ,בין אם מהותית ובין אם לאו, המערבת את ההנהלה או עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח פיננסי.

דיווחים מיידיים – באחריות עובדי החברה להביא לידיעת הממונה עליהם ו/או הממונה על הקוד האתי, כל מידע שברשותם על אירועים אשר עשויים להיות להם השפעה מהותית על החברה או להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך של החברה. ככלל, לא קיימת רשימה סגורה של מקרים בהם יש להגיש דיווח מיידי לרשות לניירות ערך ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו, להפעיל שיקול דעת ולהתייעץ עם הממונה על העובד ו/או עם הממונה על הקוד האתי בכל מקרה של ספק.

באופן כללי ניתן לומר שאירוע הדורש דיווח מיידי הינו אירוע בעל מידע חשוב הקשור לחברה אשר משקיע סביר ייחס לו חשיבות לצורך קבלת החלטה בדבר השקעתו בניירות ערך של החברה.

 

8.       מניעת ניגוד עניינים ועניין אישי

"ניגוד עניינים" עולה כאשר ענייניו או עיסוקיו האישיים של עובד החברה או נושא משרה בה, משפיעים, פוגמים או מפריעים באופן כלשהו ביכולתו לקדם את ענייני החברה באופן בלעדי וענייני ובצורה טובה ביותר.

כל עובדי החברה יפעלו בתום לב ובדרך שתשרת בצורה הטובה ביותר את מטרות החברה ללא ניצול תפקידם בעבודה לצורך קידום עניינים אישיים ופרטיים כאשר לנגד עיניהם תעמוד טובת החברה בלבד. ניגוד עניינים יכול להתבטא למשל בעבודה מול ספקים, לקוחות או מתחרים, לרבות בקבלת טובות הנאה מאותם גורמים.

כך למשל, הפעולות הבאות עשויות להיחזות כפעולות היוצרות ניגוד עניינים:

·       כשעובד החברה גורם לחברה לעשות עסקים עם קרובי משפחתו או חבריו.

·       כשעובד החברה עובד עבור מתחרה של החברה או מכהן כיועץ או חבר דירקטוריון שלו.

·       כשלעובד החברה יש עניין כלכלי או אחר בספקים, לקוחות או מתחרים של החברה.

·       כשעובד החברה מתחרה או מתכנן בתקופת העסקתו בחברה להתחרות בה.

פעילויות חיצוניות של הדירקטורים: על דירקטורים בחברה להודיע ליו"ר הדירקטוריון קודם לקבלת תפקיד ייעוצי או ניהולי בגוף אחר כלשהו, אשר עלול לעורר חשש לניגוד עניינים.

 

9.       איסור קבלת ומתן טובת הנאה

עובדי החברה לא יתנו ו/או יקבלו כסף, באופן ישיר או עקיף, שווה כסף, שירות ו/או טובות הנאה מכל נציג של מוסד או גוף עסקי, ובכלל זה נציג יחידה ארגונית בחברה למעט מתנות סמליות מקובלות בעלות ערך כספי נמוך הניתנות לרוב במסגרת יחסי ציבור או קידום מכירות של מעניק המתנה. כמו כן, החברה תחליט על מקרים בהם עובדי חברה מורשים יהיו רשאים להעניק מתנות, למשל בחגים ובאירועי קידום מכירות.

סיבת האיסור נובעת מהחשש להיווצרות, אפילו בהיסח הדעת, מחויבות כלשהי של העובד מקבל המתנה כלפי נותן המתנה או ההפך.

חל איסור חמור על קבלת או מתן "שוחד" או תשלומים מכל סוג על ידי החברה או מי מעובדי החברה לידי או מידי כל אדם, נציג מדינה או גוף אחר. איסור זה מתייחס לכל סוג של תשלומים, בין אם הם עשויים להיחשב כחוקיים ובין או לאו. הבטחה, הצעה או מתן מתנה או טובת הנאה, בין היתר, לעובד מדינה, אינה מהווה חריגה בלבד ממדיניות החברה, אלא גם עשויה להוות עבירה פלילית.

 

10.  איסור ניצול הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות

עובדי החברה מנועים לנצל עבורם ו/או עבור קרוביהם הזדמנויות עסקיות של החברה ולהימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה.

יש להעמיד את טובת החברה על פני טובתו האישית של העובד, כך למשל אם במהלך עבודתו של העובד הוא נתקל בהזדמנות עסקית מצוינת, הרי שחל איסור לנצל הזדמנות זו בצורה פרטית לעצמו או לצד קשור אליו.

על עובדי החברה ונושאי המשרה בה לגלות לחברה כל מידע ולמסור לה כל מסמך הנוגע לענייניה שבאו לידיהם בתוקף עבודתם, תפקידם או מעמדם בחברה, ואשר באופן סביר ניתן להניח שאותו מידע עשוי לעניין אותה לקידום פעילותה ולפיתוח עסקיה.

 

11.  כבוד האדם ואיסור אפליה והטרדה

מערכת היחסים בין עובדי החברה כלפי הקהילה כולה, לרבות לקוחות, ספקים ובעלי מניות, תהא מבוססת על כבוד, סובלנות והתחשבות הדדית, אוירה פתוחה ונעימה, שיתוף פעולה והימנעות מביקורת פומבית. יש לשמור על צנעת הפרט ושמם הטוב של עובדי החברה, לקוחותיה וספקיה ולכבד את הזולת.

אפליה על רקע: גזע, לאום, מוצא, דת, מין, סטאטוס אישי, גיל, העדפות מיניות, נכות, שירות צבאי וכיו"ב וכן הטרדה מכל סוג שהוא לרבות הטרדה מינית הינה אסורה לחלוטין. יודגש, כי יצירת אוירה מינית עוינת מוגדרת כהטרדה מינית לכל דבר ועניין ועל כן היא אסורה באופן גורף.

 

12.  בטיחות ושמירה על חיי אדם

       עובדי החברה נדרשים לשמור על כללי הבטיחות ולקיים סביבת עבודה בטיחותית לעובדי החברה, ספקיה ולקוחותיה. יש לנקוט משנה זהירות בביצוע פעולות שיש בהן סיכון פוטנציאלי על מנת שלא לסכן חיים או לגרום לפגיעות בגוף או ברכוש.

 

 

13.  יחסים בין עובדי החברה

עובדי החברה נדרשים לקיים יחסי עבודה המבוססים על שיתוף פעולה הוגן, ישר ומקצועי עם עמיתים לעבודה, עזרה לעובדים חדשים ולעובדים המתקשים להתאקלם בעבודה וכן שמירה על סביבת עבודה נעימה. עובדי חברה הממונים על עובדים אחרים לא ינצלו את מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם.

 

14.  אחריות סביבתית

       החברה רואה בשמירה על איכות הסביבה ערך מרכזי וחשוב תוך ראיית טובתם של הדורות הבאים. יש לפעול לשיפור מתמיד של הביצועים הסביבתיים ולהקטנת השימוש במשאבים מתכלים.

כך למשל, עובדי החברה מתבקשים לצמצם את השימוש בנייר תוך הקפדה על שימוש מושכל במדפסות.

 

15.  שירות לקוחות

כחלק משירות לקוחות הוגן, מקצועי ואדיב, החברה ועובדיה מחויבים לפעול בהוגנות עסקית והגינות כלפי לקוחות החברה, לרבות אמת בפרסום, נקיטת פעולות כשרות והוגנות בלבד לשם קידום המוצרים והשירותים וכן הקפדה על אמינות המידע, המחירים וההתחייבויות המועברות ללקוחות.

כך למשל, חל איסור על עובד בחברה להבטיח הבטחות שווא בקשר למוצר/שירות כלשהו כאשר להבנת אותו עובד ישנה אי התאמה בין דרישות וציפיות הלקוח ובין סוג המוצר/שירות המוצע.

 

16.  הממונה על הקוד האתי

הממונה על הקוד האתי בחברה הוא הממונה על האכיפה בחברה. הממונה עומד לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.

על כל עובד ונושא משרה בחברה לדווח מיידית לממונה על הקוד האתי כאשר ישנו חשש להפרת הוראות כל דין, לרבות הפרת תוכנית האכיפה הפנימית, אי סדרים בחברה והתנהגות שאינה תואמת את הקוד האתי על ידי מי מחברי הדירקטוריון, מנהלי ו/או עובדי החברה.

החברה מתחייבת לטפל בכל פנייה בצורה יסודית ודיסקרטית וכן לפעול באופן מהיר ונחוש כנגד כל חריגה מנהלי החברה, לרבות הקוד האתי ולהפעלת אמצעי אכיפה הולמים כנגד מפריו.

יודגש כי אי דיווח כמוהו כהפרה של קוד זה וכי חל איסור מוחלט להגיש דיווחים כוזבים ביודעין (למשל במטרה לפגוע או להטריד עובד אחר).

ניתן לפנות לממונה בערוצים הבאים:

טלפון:  03-9282675 פקס: 03-7604499

דוא"ל: yaela@bsre.co.il

לחילופין, ניתן להגיש דיווח אנונימי על ידי פנייה ל"קו החם" של הקבוצה בערוצים הבאים:

טלפקס(חינם):  1800-235427

דוא"ל: etikav@bsi.co.il

דואר:   אתי-קו, אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ, רחוב עמל 2 א.ת אפק ראש העין מ. 48092.

 

17.  היוועצות - הקוד האתי ואת/ה

החברה ממליצה לכל עובד בחברה להיוועץ עם הממונים עליו או עם הממונה על הקוד האתי  כאשר יש לו ספק בדרך הפעולה הראויה שעליו ללכת בה במסגרת מילוי תפקידו בחברה.

להלן כמה שאלות מועילות שכדאי שתשאל/י את עצמך כאשר קיימת התלבטות לגבי הפרה של הקוד האתי:

א.    האם המעשה/פעולה חוקי ?

ב.    האם תחוש/י לא בנוח אם הפרטים יתגלו לממונים עליך, לקרובי משפחה, לידידיך, לעובדים איתך או אם הפרטים יתפרסמו בפומבי ?

ג.      האם את/ה מפיק/ה אינטרס אישי מהמעשה/פעולה ?

ד.     האם את/ה פועל/ת משיקולים זרים שאינם משרתים באופן מוחלט את החברה ?

ה.    האם היית רוצה שיתייחסו לזכויותיך, כבודך, גופך ורכושך באותו באופן שבו את/ה עומד/ת לנהוג כלפי אחרים ?

 

18.  אחריות

האחריות ליישום נוהל זה חלה אישית על כל עובד בחברה.